+

Libia > Libra libia (1952 - 1970)

Año1m2m5m1p10m2p20m50m100mAño
1m - 5m - 10m - 20m50m100m١٩٦٥١٩٦٥
1m2m5m1p - 2p -  -  - ١٩٥٢١٩٥٢
Sistema monetario: 1 libra = 100 piastras = 1.000 milliemes
1m - 1 millieme
2m - 2 milliemes
5m - 5 milliemes
10m - 10 milliemes
20m - 20 milliemes
50m - 50 milliemes
100m - 100 milliemes
1p - 1 piastra
2p - 2 piastras
uCoin