+

Chipre > Rey Jorge VI (1937 - 1952)

Año½p1p4½p1S9p2S18pAño
½p1p - 1S - 2S - 1949
 -  -  - 1S - 2S - 1947
 - 1p -  -  -  -  - 1946
½p1p -  -  -  -  - 1945
½p1p -  -  -  -  - 1944
½p1p -  -  -  -  - 1943
½p1p -  -  -  -  - 1942
 -  -  -  - 9p - 18p1940
½p1p4½p - 9p - 18p1938
Sistema monetario: 1 chelín = 9 piastras
½p - ½ piastras
1p - 1 piastra
4½p - 4½ piastras
9p - 9 piastras
18p - 18 piastras
1S - 1 chelín
2S - 2 chelines
uCoin