+

China - Imperio > Provincia de Jiangnan /KIANG-NAN/ (1898 - 1911)

Variedad
10
Año10c3.6c7.2c1m4.4c3m6c7m2cAño
 -  - 7.2c1m4.4c -  - 1911
10c/F
10c/S
 - 7.2c1m4.4c - 7m2c巳乙巳乙
10c - 7.2c1m4.4c - 7m2c辰甲辰甲
10c - 7.2c1m4.4c - 7m2c卯癸卯癸
10c - 7.2c1m4.4c - 7m2c寅壬寅壬
 - 3.6c7.2c1m4.4c - 7m2c丑辛丑辛
 - 3.6c7.2c -  -  - 子庚子庚
 - 3.6c - 1m4.4c -  - 亥己亥己
 - 3.6c/C
3.6c/U
7.2c/C
7.2c/U
1m4.4c/C
1m4.4c/U
3m6c/C
3m6c/U
7m2c/C
7m2c/U
戌戊戌戊
10c - 10 cash
3.6c - 3,6 candarines
7.2c - 7,2 candarines
1m4.4c - 1 mace 4,4 candarines
3m6c - 3 maces 6 candarines
7m2c - 7 maces 2 canderines
uCoin